PROFIL ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

JUDr. Rudolf Hrubý je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 07804. JUDr. Rudolf Hrubý absolvoval Právnickou Fakultu Univerzity Karlovy v r. 1984. V roce 1992 složil zkoušky komerčního právníka. Od roku 1994 poskytuje právní služby jako advokát fyzickým i právnickým osobám a obcím. Zaměřuje se zejména na korporátní, obchodní a rodinné právo a právo pozemkové. Zabývá se též insolvenční problematikou.Od roku 1994 přednáší právo na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Ekonomické fakultě. Právní služby poskytuje též v anglickém a ruském jazyce.

Věra Hrubá pracuje v advokátní kanceláři od roku 1994 jako asistentka. Hlavní náplní její práce je vyřizování administrativních záležitostí kanceláře, sjednávání schůzek s klienty, zpracování podkladů pro účetnictví. Další náplní její práce je příprava podkladů pro převody nemovitých věcí a s tím souvisejících úkonů včetně přípravy daňového přiznání. S touto agendou má již dlouholeté zkušenosti.

Otevírací doba

Pondělí
9:00-17:00
Úterý
9:00-17:00
Středa
9:00-17:00
Čtvrtek
9:00-17:00
Pátek
9:00-15:00

Podle zák.č.634/1992 Sb.- Zákon na ochranu spotřebitele, upozorňujeme klienty, že pro mimosoudní řešení případných sporů mezi advokátem a spotřebitelem (klientem) je, podle ust.§ 20 písm.e shora cit.zákona, příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1. Podrobnosti na ČAK

Právní oblasti

Obchodní právo

 • sepisování a posuzování obchodních smluv
 • všeobecných obchodních podmínek
 • změny a transformace společností a družstev
 • převody obchodních podílů
 • změny zápisů v obchodním rejstříku
 • vymáhání pohledávek soudní cestou
 • příprava založení obchodních společností a družstev

Občanské právo

 • převody nemovitostí
 • věcná práva k cizím věcem
 • spory ze závazkových vztahů a to i s mezinárodním prvkem
 • bytové právo
 • sepisování a posuzování smluv podle občanského zákoníku
 • dědické právo
 • náhrada škody
 • ochrana spotřebitele

Pracovní právo

Sepisování a posuzování veškerých pracovně-právních dokumentů:

 • pracovní smlouvy
 • hmotná odpovědnost
 • výpovědi
 • okamžité zrušení pracovního poměru

Rodinné právo

 • zastupování ve veškerých otázkách rodinného práva
 • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
 • sporné i nesporné rozvody
 • výživné mezi ostatními příbuznými
 • určení otcovství
 • manželské majetkové právo
 • vypořádání společného jmění manželů

Občanské právo procesní

Zastupování před soudy a rozhodci ve věcech:

 • obchodních
 • občanských
 • pracovních
 • rodinných

na všech stupních, včetně ústavního soudnictví a Evropského soudu pro lidská práva.

Správní právo

 • zastupování při projednávání přestupků
 • správní řízení
 • stavební řízení
 • zastupování před živnostenským úřadem
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • zastupování před oblastními inspektoráty práce
 • zastupování ve správním soudnictví vč. podávání kasačních stížností...

Právo samosprávy

 • poskytování právních služeb voleným místním samosprávným orgánům

Insolvenční právo

 • zastupování při sporech v insolvenčním řízení
 • sepisování insolvenčních návrhů
 • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení

Trestní právo

 • zastupování v trestním řízení